Privacy and Cookie information

We use a small number of cookies on this website to make the website as useful as possible. None of these cookies collect any personal information. To find out more about these cookies and how to control their use, see our Privacy and Cookies Policy.

close

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.5.2016 QBE Insurance (Europe) Limited v súvislosti s predajom svojich podnikateľských aktivít poverila poisťovňu Colonnade Insurance S.A. správou všetkých poistných zmlúv a likvidáciou všetkých poistných udalostí. Z rovnakého dôvodu a s platnosťou od rovnakého dátumu QBE v Slovenskej republike už neuzatvára nové poistné zmluvy. Od 1.5.2016 prešli všetci zamestnanci slovenskej pobočky QBE do slovenskej pobočky Colonnade (www.colonnade.sk).

Vybavovanie sťažností

Sťažnosť je možné podať osobne v akejkoľvek prevádzke poisťovne počas prevádzkovej doby, poštou na adrese: Colonnade S A, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 Košice, emailom na info@colonnade.sk alebo telefonicky na +421 55 6826 222.

Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia. V prípade objektívnych príčin je možné túto lehotu predĺžiť. V takom prípade bude sťažovateľ v lehote do 30 dní od doručenia sťažnosti informovaný o dôvodoch predĺženia tejto lehoty a o predpokladanom termíne vybavenia sťažnosti. Sťažovateľ má právo, aby mu poisťovňa komplexne vysvetlila svoje stanovisko, a to jasným a zrozumiteľným spôsobom. Ak vybavenie sťažnosti neuspokojuje požiadavku sťažovateľa, poisťovňa ho informuje  o ďalších možnostiach riešenia sťažnosti. Poisťovňa pri vybavovaní sťažností zhromažďuje a preveruje všetky sťažovateľom predložené dôkazy alebo inak dostupné dôkazy a informácie týkajúce sa sťažnosti a postupuje tak, aby zistila skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi a internými predpismi. V prípade potreby prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich prevenciu v budúcnosti. Poisťovňa vedie evidenciu sťažností v rozsahu nevyhnutnom na ich vybavenie.

Hlásenie Poistnej Udalosti

Pre zjednodušenie postupu pri hlásení poistných udalostí sme pre vás pripravili niekoľko základných pravidiel. Ak sa nimi budete riadiť, vyhnete sa mnohým nepríjemnostiam a urýchlite tým celý proces vybavenia poistnej udalosti. Zároveň na tejto stránke nájdete príslušné tlačivá pre oznámenie poistných udalostí, ktoré si môžete stiahnuť, vyplniť a zaslať na adresu poisťovne.

Postup pri hlásení poistnej udalosti

Úraz

 • Po ukončení liečby bezodkladne oznámte poistnú udalosť poisťovni
 • Vyžiadajte si u svojho poistného poradcu tlačivo pre Oznámenie úrazu. O jeho zaslanie môžete tiež požiadať pracovníkov zákazníckeho centra alebo si ho stiahnite na tejto stránke.
 • Pozorne vyplňte prvú stranu tlačiva, nezabudnite na podpis poisteného resp. oprávnenej osoby. V tlačive uveďte všetky životné a úrazové poistné zmluvy, ktoré máte uzatvorené v QBE. Ak si želáte zaslať poistné plnenie na Váš bankový účet, čitateľne vypíšte jeho číslo.
 • O vyplnenie a potvrdenie druhej strany tlačiva požiadajte Vášho ošetrujúceho lekára po ukončení liečenia úrazu.
 • Správne vyplnené a podpísané tlačivo zašlite na adresu: Colonnade S A, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 Košice
 • V záujme skorého vybavenia Vašej poistnej udalosti priložte zároveň fotokópie lekárskych nálezov týkajúcich sa Vášho úrazu (vrátane aktuálnych nálezov po ukončení liečby).

Poistná udalosť z poistenia majetku a zodpovednosti za škodu

 • Bezodkladne oznámte poistnú udalosť poisťovni.
 • Poraďte sa s pracovníkom likvidácie, ktoré tlačivo je potrebné vyplniť a ktoré doklady máte predložiť pre vybavenie Vašej poistnej udalosti. Dohodnite si s pracovníkom likvidácie termín obhliadky.Tlačivo pre oznámenie poistnej udalosti si môžete stiahnuť tu.
 • Starostlivo vyplňte tlačivo a pridajte všetky potrebné doklady. Nezabudnite tlačivo podpísať.

Poistná udalosť z poistenia motorových vozidiel

V prípade dopravnej nehody je účastník dopravnej nehody povinný dodržiavať ustanovenia §50 a §51 Zákona č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách.

 • Každú poistnú udalosť hláste polícii, s výnimkou škôd neprevyšujúcich 10-násobok minimálnej mzdy na poistenom motorovom vozidle následkom dopravnej nehody. Pri nedodržaní tejto podmienky je poisťovňa oprávnená primerane znížiť poistné plnenie.
 • V prípade potreby volajte Asistenčné služby, telefónne číslo 00421 2 44453097. Odťah nepojazdného vozidla zabezpečuje vždy Asistenčná služba.
 • Poznačte si identifikačné údaje účastníkov nehody, prípadne svedkov.
 • Bez zbytočného odkladu písomne informujte poisťovňu o vzniku poistnej udalosti.
 • Likvidátor poisťovne kontaktuje poisteného za účelom obhliadky motorového vozidla. Po vyhotovení Zápisu o poškodení motorového vozidla poistený predloží kópiu tohto zápisu opravovni, ktorá bude poškodené vozidlo opravovať. V prípade, že budú v servise zistené ďalšie poškodenia, je poistený povinný dohodnúť s likvidátorom ďalšiu obhliadku (prípadne poveriť servis spolupracovať s poisťovňou)
 • Pred vykonaním prvej obhliadky sa nesmie na poškodenom vozidle meniť stav spôsobený poistnou udalosťou s výnimkou nutných bezpečnostných, hygienických a iných vážnych dôvodov.

NEHODA V ZAHRANIČÍ

 • Vždy volajte políciu.
 • Protokol podpíšte v prípade, že mu rozumiete a súhlasíte s ním. V opačnom prípade uveďte v slovenčine svoje vyjadrenie k dopravnej nehode.
 • Poznačte si mená, evidenčné čísla a ďalšie identifikačné údaje účastníkov dopravnej nehody prípadne svedkov a v ktorej poisťovni má vinník uzavreté zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • V prípade nutného odtiahnutia motorového vozidla, hradí poisťovňa primerané náklady na odtiahnutie poškodeného vozidla z miesta nehody po najbližší značkový servis v Slovenskej republike.
 • Ak je nutná oprava vozidla v zahraničí, hradí poisťovňa nevyhnutné náklady na spojazdnenie vozidla. Ostatné poškodenia budú v prípade opravy vozidla v zahraničí hradené v cenách platných na území Slovenskej republiky.
 • V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníkov poisťovne na telefónnych číslach 00421-55/ 6826 236, 6826 222.

Riadne vyplnené tlačivo zašlite najbližšiemu stredisku likvidácie alebo na adresu: Colonnade S A, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 Košice.

Vyberte svoj jazyk

 1. Slovensko
 2. English
Back To Top